پولس و شریعت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی، رشته ادیان و عرفان، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، رشته ادیان و عرفان، تهران، ایران

چکیده

 با آنکه دیدگاه پولس در بارة شریعت هستۀ اصلی الهیات او را تشکیل نمی‌دهد، اما این موضوع یکی از بحث برانگیزترین و در عین حال پردامنه‌ترین مباحث الهیاتی است. بسیاری از الهی‌دانان و متکلمان بر این عقیده‌اند که او منکر شریعت، و به‌ویژه شریعت موسوی بود و به تعبیری او شریعت را عامل رهایی نمی‌شناخت. برخی دیگر نیز او را تحریف کنندۀ تعالیم مسیح می‌دانند. اما به واقع آرای او در بارۀ شریعت برخاسته از نوع مسیح شناسی اوست و بدون توجه به این نکته، درک دیدگاه او در زمینة شریعت، درکی ابتر و ناقص خواهد بود. نکتۀ دیگری که باید در نظر داشت آن است که چنانکه آندر هیل معتقد است، پولس را باید بیشتر یک عارف دانست تا یک متکلم و الهی‌دان عقل‌گرا. از این رو، او به موضوع شریعت از منظر یک عارف می‌نگریست و نه از منظر یک متکلم. هم‌چنین باید این نکته را در نظر داشت که او با باز تعریف مفاهیم دین یهود، به‌ویژه شریعت آن، در پی برقراری پیوند میان یهودیان و غیر یهودیان بود. در این مقاله تلاش شده است تا نشان داده شود که نفی شریعت توسط پولس امری نسبی است و نه مطلق، و این‌که میزان توجه افراد به شریعت با توجه به موقعیت قومی، دینی و ایمانی آنان تغییر می‌کند. 

کلیدواژه‌ها