مروری بر برخی دیدگاه‌ها و اندیشه‌های جان کالون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

نظام‌مند کردن الاهیات پروتستان یکی از ویژگی­های برجستة جان کالون است. او در تبیین دیدگاه‌های الاهیاتی خود، از حکمت رواقیون، آموزه­های انسان­گرایان و مکتب نوآگوستینی بهره برد و توجه ویژه‌ای به آثار آگوستین نمود. در واقع او اندیشه­هایش را بر نظریات آگوستین بنیان نهاد. تأکید جدی بر تقدم خداوند و تقدیر ازلی در فرآیند نجات انسان، تأکید بر اصل «تنها کتاب مقدس»، نفی سلسله مراتب کلیسایی، تأکید بر اهمیت ایمان به جای تاکید بر عمل نیک، و اعتقاد به برپایی حکومت الاهی، برخی از مهم‌ترین دیدگاه‌ها و آموزه­های کالون هستند که در این مقاله کوشش برآن است که به اختصار مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها