آفرینش عیسی مسیح در کتاب مقدس و قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

هم در قرآن و هم در «عهدجدید» به کیفیت آفرینش عیسی (ع) اشاره شده ‌است و در هر دو، انعقاد نطفة عیسی مسیح از مریم و روح‌القدس ممکن شمرده می‌شود، اما شیوة وقوع این امر و آفرینش عیسی در این دو کتاب اندکی متفاوت است. در عهدجدید نهایی‌ترین توضیح، سایه افکندن قوّت حضرت اعلی، پس از آمدن روح‌القدس بر مریم است و به این ترتیب، خدا به‌عنوان پدر عیسی معرفی می‌شود. در انجیل یوحنا نیز عیسی کلمه، و البته کلمه خدا دانسته می‌شود که به جسم تبدیل شد. در قرآن توضیح بیشتری دربارة کیفیت خلقت عیسی آمده است. نخست آن که ماهیت عیسی مانند تمام انسان‌ها و آدم از خاک، و دارای اصالت انسانی است. دیگر آن که نطفة او را مانند نطفة سایر افراد بشر کلمه می‌خواند و کلمه را از مخلوقات الهی می‌داند. از این رو، در این مقاله به مراحل خلقت انسان که مسیح نیز یکی از آنان است، از نگاه قرآنی نیز اشاره می‌شود. افزون بر این، مسیح از نظر خلقت و از این نظر که بدون پدر به دنیا آمده‌است، به آدم مانند می‌شود؛ جز آنکه با نفخ روح القدس در رحم مریم (س) وارد شده‌ است. عهدجدید نیز عیسی را به آدم تشبیه کرده است. بنابراین، مفهوم کلمه، خلقت نطفة عیسی همانند نطفة آدم و آرای مفسران و محققان در این باره، از منظر این دو کتاب مقدس در مطالعه‌ای تحلیلی و مقایسه‌ای تبیین می‌شود. در ‌آخر، تفاوت اعتقاد مؤمنان به قرآن و عهدجدید، از حیث هویت بشری یا الهی بودن عیسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها