اسطوره‌های آفرینش انسان در مصر و بین‌النهرین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ادیان و عرفان، دانشگاه سمنان، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد ادیان و عرفان، دانشگاه سمنان، ایران

چکیده

اسطوره­ها روایت­های مقدسی هستند که از دوره­های باستان به جا مانده­اند. در این اسطوره‌ها جهان‌بینی انسان گذشته بازتاب یافته است. یکی از مهم‌ترین دغدغه­ها این بوده که انسان چگونه و چرا آفریده شده است. از تمدن­های مهم دوران باستان دو تمدن مصر و بین­النهرین در محدوده زمانی نزدیک به هم پدید آمده­اند و در پیدایش اسطوره‌ها و تحول و جابه‌جایی آنها نقش بسزایی داشته‌اند. برای دانستن اندیشه مصریان در مورد آفرینش انسان، دو دسته متن در دست است، نوشته‌های اهرام و تابوت­ نوشته‌ها که بر دیوارهای اهرام و کناره­های تابوت­ها بر جا مانده‌اند. اساطیر بین‌النهرین نیز بر روی لوحه­های گلی و آثار هنری نوشته و نگهداری شده­اند. بررسی اسطوره­های مصر و بین­النهرین و مشاهده تشابه­ها و تفاوت­های آنها، ما را با نگرش آن تمدن­ها به آفرینش انسان و فرایند آن آشنا می‌سازد

کلیدواژه‌ها