طهارت ذاتی، عصمت تکوینی و بساطت وجودی حقیقت محمدیه(ص)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد فلسفه اسلامی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

ویژگی اصلی و اساسی انبیاء و اولیاء الهی، عصمت و طهارت ایشان است. این عصمت دارای مراتب و درجات متعددی است. برترین مرتبۀ آن، عصمت از هر غیر و از هر نوع ترکیبی است، عصمتی که در واقع همان صرافت و بساطت وجود است که از ویژگی­های خاص اولین تعین ذات الهی یعنی حقیقت محمدیه(ص) است. حقیقتی آسمانی که آن­گاه که تنزل پیدا می­کند، در وجود زمینی حبیب خدا(ص) و آل مطهرش(ع) ظهور می­یابد؛ از این رو تمام صفات و کمالات آن وجه آسمانی در وجه زمینی او نیز وجود دارد، از جمله عصمت ذاتی و تکوینی و صرافت و بساطت وجودی، هرچند به سبب محدودیت­های عالم طبیعت، تمام آن کمالات بالفعل به صورت عیان و آشکار در منظر تمام انظار نمی­آید. بدین ترتیب، حقیقت وجود حضرت(ص) که مهبط وحی است، وجود بی­کرانه و بسیطی است که جایی برای غیر باقی نمی­گذارد، با این حال در عالم طبیعت و در ظاهر، بشری همانند دیگران و محکوم به احکام این عالم است.

کلیدواژه‌ها