احوال و آرای عرفانی قدیس بوناونتوره

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

قدیس بوناونتوره بی شک یکی از شخصیتهای تاثیر گذار در عرفان مسیحی است. وی که به
عنوان بانی دوم و معمار اصلی فرقۀ فرانسیسی شناخته می شود، توانست علاوه بر تبیین
عرفان مسیحی به تشریح زندگی، آثار و ابعاد شخصیتی قدیس فرانسیس بپردازد . با آنکه
جایگاه وی در میان فرانسیسیان، شبیه به جایگاه توماس آکویناس در میان دومنیکیان است،
اما با این همه، جوانب شخصیتی او چندان روشن نیست . کتاب سفر روح به سوی خداون د
او یکی از آثار ماندگار در عرفان مسیحی است . در این پژوهش کوشش بر آن است که پس
از ارائۀ شرح مختصری از زندگی و آثار او، جهان شناسی و به ویژه دیدگاه عرفانی وی
مورد بررسی قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها