نگاهی به مجادلات قلمی هنری مارتین و عالمان عصر قاجار دربارۀ نبوت خاصّه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در این مقاله زندگی، تحصیلات و فعالیتهای تبلیغی هنری مارتین، کشیش و مبلّغ انگلیسی
که در اوایل عصر قاجار به منظور تبلیغ آیین پروتستان به ایران آمد، مورد تحقیق و بررسی
قرار گرفته است . یکی از اهداف مارتین از سفر به ایران تصحیح و نشر ترجمۀ عهد جدید
بود که پیش از این، یعنی از آغاز اقامتش در هند بدان دست زده بود.
مارتین پس از ورود به ایران با برپایی جلسات مناظره با علما، تبلیغ در میان مردم کوچه
و بازار، و نگارش رسا له هایی در ردّ نبوّت خاصّه و اعجاز قرآن، سخت می کوشید تا ایرانیان
را به مسیّحیت درآورد . این اقدامات با واکنش علما، مردم و حکومت قاجار مواجه شد و
علمای مسلمان این دوره با نگارش جوابیّه در مقام پاسخگویی به شبهات و ردیّه های
مارتین برآمدند

کلیدواژه‌ها