آداب و احکام ازدواج در دین هندویی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

این مقاله در قالب دو بخش کلّی احکام و آداب تنظیم گردیده است : در بخش اول یعنی
احکام ازدواج مقوله هایی همچون صحّت عقد نکاح، روابط زناشوئی، تکالیف زن ومرد نسبت به
یکدیگر، محرّمات مربوط به ازدواج و زنا مورد بررسی قرار گرفته است .
از آنجا که ازدواج در همۀ ادیان از اهمیت زیادی برخوردار است، در دین هندوئی نیز
احکام مربوط به آن در شمار اولین و مهمترین احکام شرعی قرار می گیرد؛ چراکه ازدواج نقش
تعیین کننده ای در وضعیت فردی و اجتماعی انسان ایفا و روابط افراد را در جامعه تنظیم می کند.
بخش دوم نیز به آداب ازدواج اختصاص دارد و آداب و رسوم در دوره های مختلف مانند
دورۀ وداها و دورۀ سوتره ها مورد بررسی قرار گرفته است . در این بخش مراسم مربوط به روز
عروسی، خواستگاری و انتخاب روز فرخنده برای خواستگاری بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها