خداشناسی اوپنیشادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

تمایلات فلسفی سروده هایی ودایی، در اوپنیشادها به صورتی مبسوط مورد بحث قرارگرفته
است و به جای سرودهای ستایش آمیز ودایی که مخاطبانشان خدایان و الهه ها بودند، در اوپنیشادها
جستجوی حقیقت نهفته در اشیاء، و یافتن اصل ثابت و بی تغییر پنهان در وقایع متغیّر و نا پایدار
مطرح شده است . در حالی که سروده های ودایی از انشعابات مختلف و پراکندۀ وجود متعال سخن
می گویند، اوپنیشادها از حقیقت واحدی سخن به میان می آوردند که پنهان و متعالی تر از تغییرات
و دگرگونی های دنیا است . خدایان ود ایی پیام آورانِ نور و فروغ یگانه اند که به صورت آفرینش
کلّی و جهانی ظاهر شده است . هنگامی که از سروده های ودایی به اوپنیشادها روی می آوریم، با
تغییر و دگرگونی جالب توجهی روبرو می شویم که انتقال از عینیّت به ذهنیّت ( از عینی به ذهنی )
یا انتقال از سرگردانی اضطراب آور دنیای خارج به تفکّر و تأمّل در معنا و مفهومِ ذات و نفس است .
اوپنیشادها به صورت تفصیلی به شرح و بیان طریق صعود باطنی می پردازند، سفری باطنی و درونی
که از طریق آن، ارواح فردی (نفوس فردی) به حقیقت غایی دست می یابند، یعنی حقیقتی که در
درونِ خود ماست حقیقتی مطلق و متعالی که از یک سو کاملاٌ منزّه و به دور از جهان پدیداری و
متفاوت از همۀ هستی و از سوی دیگر، عین هستی و عین پدیدۀ آن است.

کلیدواژه‌ها