نگاهی به تاریخچۀ شیواپرستی در دین هندویی: خاستگاه، تحول و مکاتب آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

شیواپرستی از گرایش های مهم دین هندویی است که پیروان بسیاری را به خود اختصاص
می دهد. این گرایش بر پرستش شیوا، خدای کهن که مفاهیم متباینی را در خود دارد ، متمرکز
است. شیوا خدایی پیش از آریایی است که در طی گذاری نسبتاً طولانی، از تمدن پیش آرایی
تا دین هندویی متأخر، جایگاه ویژه ای در دین هندویی به دست آورد . این سیر تحول با توجه
به متون مقدس اصلی هندو قابل درک است . افزون بر این، می توان مشاهده کرد که بقایای
فرهنگ تمدن باشکوه پیش از آریایی، به ویژه تمدن شهرهای موهنجودارو و هاراپا، که پس از
استیلای اقوام هندواروپایی و انقراض تمدن های شهرنشین آن دیار به کلّی محو نشده بود و
در قشرهای پایین و پست جامعۀ دینی هند و در میان اقوام بومی دراویدی نژاد آثاری از آن
باقی ما نده بود، رفته رفته سر برآورد و بسان مکتب یوگا و شیواپرستی، ارکان مهم دین
هندویی امروز را تشکیل داد . شیواپرستی اشکال نظام مند بیشتری در فرقه های شیوایی به خود
می گیرد که هر یک با وجود برداشت متفاوت خود، اصول اعتقادی ویژ های دارند

کلیدواژه‌ها