جایگاه زن و احکام ازدواج در دین مزدایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

دین مزدایی همانند دیگر ادیان بر تداوم نسل از طریق ازدواج تاکید فراوان دارد. این دین
در مقولۀ ازدواج، ارزش و حقوق نسبتاً برابری برای مرد و زن قائل است و در پاره ای از
احکام حقوقی دینی، زن را همسنگ مرد دانسته است. شروط ضمن عقد در این دین از این
قراراند: مزدایی بودن، بلوغ سنی، خالی بودن طرفین از موانع ازدواج، سلامت، رضایت
طرفین و حضور یک موبد و هفت یا در صورت عدم امکان، دو شاهد. این دین پیوند
ازدواج را صرفاً به رضایت والدین منوط نمی داند و از نظر آن، زنا باعث انحراف فرد،
سستی خانواده و بی ثباتی جامعه می گردد. از این رو، این عمل به شدت منع شده و برای آن
مجازاتهای سختی در نظر گرفته اند. طلاق نیز از دیدگاه این دین عملی ناشایست تلقی
می شود و تنها به دلایلی چون زنا، نازا بودن و درست انجام ندادن وظایف زناشویی، ممکن
است با مراجعه به دادگاه انجام شود. در دین مزدایی ازدواج یک فریضه است و در
حقیقت نخستین تکلیف اجتماعی فرد پس از بلوغ به شمار می آید، زیرا از رهگذر تداوم و
فزونی اشونان، نیکی در برابر بدی تقویت می شود.

کلیدواژه‌ها