هسکَلَه: جنبش روشنگری یهود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در اواخر قرن هیجدۀ میلادی، چند دهه پس از نهضت روشنگری در مغرب زمین، در میان
یهودیان اروپا نیز جنبشی شکل گرفت که محتوای آن همان روشنگری با درونمایه و صبغۀ
یهودی بود . این نهضت توسط موسی مندلسون، متفکر برجس تۀ یهودی عصر روشنگری از
آلمان، و به ویژه از برلین آغاز شد و به تدریج در دیگر شهرها و کشورهای اروپای مرکزی
و شرقی، از جمله در فرانسه، انگلیس، اتریش، لهستان، ایتالیا و سرانجام روسیه نیز رونق
گرفت و حدود یک قرن از حیات یهودیت را پوشش داد . طرفداران این نهضت مس کیل
(مسکیلیم) خوانده می شدند، که به معنای روشنگر و روشنفکر است . محور اندیشۀ این
جنبش عقلانیت، و نقد اندیشه و حیات سنتی یهود بود و در عرصۀ عمل به انزوازدایی از
یهودیت و همگون شدن آنان با جوامع غیر یهودی گرایش داشت . از این رو، با آن دسته از
مظاهر حیات یهودی که باعث انزوای یهودیان می شد، در تقابل بود . عقلانیت، انتقاد و
فلسفه محوری، ترویج آموزش علوم غیردینی و سکولار، کوشش برای ترویج زبان های
محلی و زبان عبری و مبارزه با زبان ییدش در میان یهودیان، ترویج مشاغل مولد و تلاش
برای همگون سازی یهودیان با غیر یهودیان از مشخصه های هسکَلَه به شمار می رود.

کلیدواژه‌ها