روش شناسی عرفان تطبیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

روش شناسی عرفان تطبیقی به مقایسه و تطبیق ساختارها و پدیده های عرفانی در
فرهنگ های متفاوت و یا مشابه می پردازد ، تا امکان ارزیابی و فهم بهتر ساختارها و
پدیدارهای عرفانی و در نتیجه تفاهم میانْ فرهنگی فراهم گردد.
در مقا لۀ حاضر با طرح مشکلات و راهکارهای عرفان تطبیقی، به مسایلی چون
دسته بندی منابع دست اول ، دوم و سوم، متون تفسیری و ترجمه ای، عدم دسترسی به منابع
اصلی، ضعف در فهم متون دست اول به زبان اصلی، پرهیز از جزیی نگری و تطبیق لفظ به
لفظ اصطلاحات عرفانی و اتخاذ رویکرد کارکردگرایانه در تطبیق پدیده های متفاوت،
پرداخته شده است تا راهگشای تحقیقات عرفان تطبیقی باشد

کلیدواژه‌ها