دین و اسطوره: بررسی فلسفی نظریه میرچا الیاده پیرامون اسطوره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

یکی از متخصصان برجسته در حوزۀ تاریخ ادیان میرچا الیاده است، که در دهه های اخیر در
فرانسه و امریکا زندگی کرد . از آثار وی در می یابیم که اسطوره همیشه گزارشی از آفرینش
است و از چگونگی آفرینش و تکامل هستی سخن می گوید . هر چند اسطوره از نگاه
اسطوره شناسان کارکردهای متعددی دارد، امّا مطابق نظر الیاده، اسطوره مبتنی بر
هستی شناسی است و تنها از حقایق، از اموری که واقعاً حادث شده اند و از اموری که کاملاً
تجلّی یا فته اند، سخن می گوید. او بر این باور است که حقیقت همان امر مقدس است که
به طور شاخصی حقیقی است و تحلیلی مبتنی بر تمایز میان مقدس و نامقدس ارائه می دهد.
این مقاله، به نقطه نظرهای میرچا الیاده همراه با تنوّع حوزه های علمی که در برگیرندۀ
اسطوره شناسی، فلسفۀ دین و مطالعۀ دینی است، می پردازد، از ارتباط دین و اسطوره سخن
می گوید و در نهایت از ویژگی های اسطوره ای – نمادین ادیان بحث می کند.

کلیدواژه‌ها