اسطوره دمتر- پرسفونه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

این مقاله در ابتدا به معرفی شخصی تهای اصلی که در این اسطوره نقش اساسی و کلیدی
را ایفا می کنند، می پردازد؛ شخصیت هایی همچون ایزد بانو دمتر، پرسفونه و ایزد جهان
زیرین، هادس. پس از آن، داستان اصلی این اسطوره که ربوده شدن پرسفونه توسط ایزد
دوزخ، هادس، است، بازگو می شود و در ضمن بیان ماجرای اصلی از ایزدان و
شخصیت هایی فرعی تر نیز سخن به میان میآید. داستان تا جایی پیش میرود که بازگشت
مجدد ایزد بانو پرسفونه به روی زمین، منجر به سرسبزی و جوان شدن دوباره زمین
می شود، از این رو پس از آن به بررسی و تحلیل اسطوره و تطبیق نکات نمادین آن با تغییر
فصول و چرخش حیات طبیعت و انسان پرداخته می شود. در آخر نیز به دلیل روی دادن
این داستان در محلی به نام الئوسیس، سخن از آئین های الئوسیسی و نیز جشن های
کشاورزی به میان می آید.

کلیدواژه‌ها