شهود و خداگونگی در عرفان مسیحیت شرقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در کلیسای ارتدکس هدف عارف مسیحی از سلوک، شهود و رسیدن به مرتبۀ خداگونگی
است. در هنگام شهود، قوا و تجلیّات خدا برای سالک، مشهود و در عین حال ذات خدا،
نامشهود و وصف ناشدنی است . از این رو، در الاهیات کلیسای ارتدکس خدا به دو صورت
نور و تاریکی نمادپردازی شده است . آموزۀ خداگونگی، به معنای رسیدن به شباهت الاهی
و دریافت موهبت تشبّه به خدا و اتّحاد الاهی، نقطه محوری الاهیات و عرفان مذهب
ارتدکس است که با آموزۀ نجات مرتبط است ؛ در اینجا نیز تشبه با خداوند یعنی تشبه با
قوای الاهی نه با ذات الاهی . در خداگونگی به طور همزمان فیض خداوند و ارادۀ سالک
مشارکت دارند.

کلیدواژه‌ها