ساخت اجتماعی سنگهه در جوامع بودایی تهرَوادهای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

سنگهه به معنای نظامی رهبانی مبتنی بر زندگی گروه راهبان یا راهبه های بودایی است که با هم جمع شده و
جماعت مشخصی را در صومعه بنابر اصول وینیه برپا می دارند. این نظام، مهمترین نهاد دینی در جوامع
تهرَوادهای و مبتنی بر روابط میان اعضاء و رابطۀ متقابل اعضاء آن با عوام جامعه است. درون سنگهه راهبان از
منزلت و مزایای نسبتاً برابری برخوردارند اما میان راهبان و راهبه ها از جنبه های متعددی تبعیض وجود دارد.
ممنوعیت فعالیت اقتصادی راهبان تداوم حیات سنگهه را به حمای تهای مالی عوام وابسته می کند و سنگهه
برای حفظ این حمای تها، از یک سوی کارکردهای اجتماعی خاصی را برعهده گرفته و از سوی دیگر، به رغم
تأکید مذهب تهرَواده بر راست کیشی و بدعت گریزی، باورهایی را در میان عوام مطرح نموده است که با
تعالیم منتسب به بودا تفاوت و حتی مغایرت دارند.

کلیدواژه‌ها