سامانۀ زیستی موجودات با تکیه بر قرآن کریم و تورات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

قرآن کریم و تورات به خودی خود فاقد سامانۀ زیستی »هستند و قصد و غایتی برای ارائۀ طبقهبندیای کامل 
و منطقی از موجودات، همانند یک متن زیستشناختی یا جهانشناختی ندارند و آیاتی که در آنها درج شده،
انعکاسی از دانش مخاطبانشان به موجودات است. شباهتهایی میان جهانشناسی قرآن کریم و تورات در
پیدایش و نوع نگاه به موجودات، به ویژه در زمینۀ رُستنیها دیده میشود که میتواند ناشی از منشأ واحد
وحیانی، و فرهنگ و دانش مشابه مخاطبان و آورندگانِ آن دو باشد؛ البته سامانۀ زیستی موجودات در قرآن
مفصلتر از تورات است.
تنها با استنباطات منطقی از آیات قرآن و عهد عتیق و دیگر متون نزدیک به آنها ارائۀ چنین سامانهای
ممکن است. بنابراین، این مقاله میکوشد تا ضمن اساس قرار دادن متون یاد شده، با مراجعه به متون نزدیک
به آنها تصویری از سامانۀ موجودات در آن عصر ارائه کند و شباهتها و تفاوتهای آنها را دریابد. ارائۀ این
سامانه و تبیین واژگان به کار رفته در آن میتواند تمایزهای اساسی در جهانشناسی متون مقدس را با دیدگاه-
های علمی و فلسفی یونانیان نشان دهد.

کلیدواژه‌ها