مفهوم« قلب » در عرفان مسیحیت ارتدکس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در این پژوهش مفهوم قلب، که از موضوعات محوری تعالیم عرفانی مسیحیت ارتدکس
است، بررسی می شود. قلب مرکز ساحت وجودی انسان، و ریش ۀ همۀ استعدادها و
توانایی های عملی، عقلی و ارادی است . کل حیات روحانی و حتّی مادی بشر بر آن مبتنی و
متمرکز است . از سویی ، قلب در بدن ، مرکز حیات جسمانی و از سوی دیگر ، مرکز حیات
معنوی است که از آن به راه تعبیر می شود. بنابراین، سیر و سلوک سفری درمیان فضای
درونی قلب است که در آن خدای تثلیت قرار دارد و مقصود از این سفر ، تحقق ملکوت
آسمان ها در اعماق قلب و مشاهدۀ خدا و تحقق شباهت الهی (خداگونگی) است

کلیدواژه‌ها