مفهوم قربانی در دیدگاه سه تن از محققان سده های 19 و 20 میلادی (هربرت اسپنسر، ادوارد تایلور، جیمز جورج فریزر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

یکی از مهم ترین شعایر دینی که در میان اقوام و ملل مختلف به شیو ههای گوناگون رواج
داشته و دارد، آیین قربانی است. این آیین که خود دربردارندۀ بخ شهای مختلف و دارای
گوناگونی های بسیار در زمینۀ موضوع، چگونگی و هدف قربانی است، مضمون تحقیق
پژوهشگران دین شناس بوده است. این محققان در طی دو سدۀ گذشته رهیاف تهای متنوعی،
همچون رویکرد جامعه شناختی، روان شناختی، اسطوره شناختی و پدیدارشناختی را در
بررسی این آیین به کار برد هاند و نظریه های گوناگونی را در ای نباره مطرح کرده اند. این
مقاله کوشیده است تا در بررسی مختصر خود، پژوه شها و نظریه های سه تن از این
محققان، یعنی هربرت اسپنسر، ادوارد تایلور و جیمز جورج فریزر را به اجمال معرفی
نماید.

کلیدواژه‌ها