رابطۀ عشق الهی و ارزش زندگی بر اساس جهان بینی ابن عربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

یکی از موضوعاتی که همواره ذهن بشر را به خود معطوف کرده است و در بحران معنوی
« معنای زندگی » امروزی او مورد تحلیل روانشناسانه، فلسفی و کلامی قرار دارد، موضوع
یکی از سه مفهوم مورد نظر از این اصطلاح است که همچون سایر « ارزش زندگی » . است
مفاهیم آن در دو دیدگاه طبیعتگرا و فراطبیعتگرا مورد تحلیل فلسفی قرار میگیرد. در
نگاه خدامحور که فراطبیعتگرا محسوب میشود، رابطه میان ارزش زندگی انسان و
قابل بررسی است. این نوشتار، رابطۀ « عشق الهی » ، خداوند در محورهای مختلف از جمله
بین خدا و ارزش زندگی را با اختصاص به این موضوع بررسی میکند و آن را درآثار
عرفانی ابن عربی پی میگیرد تا در پایان، دیدگاههای این عارف نامی دربارۀ عشق الهی را
بر اساس آن دسته از محورهای تحلیل غربی از معنای زندگی که ناظر بر ارزش زندگی
است، استخراج کند. ابن عربی که آفرینش را وامدار عشق خداوند میداند، رابطۀ عاشقانه
میان او و بنده را در دو سطح عام و خاص مطرح میکند که سطح اول ارزش زندگی را به
اثبات میرساند و سطح دوم احساس معناداری زندگی را در تفسیری ارزشی از آن قوام
میبخشد. همچنین، در ضمن بررسی به دست میآید که عشق جلوههای مختلفی دارد که
منشأ همۀ آنها خداوند است و هر یک از آنها میتواند در معنا بخشی به زندگی، سهم به
سزایی داشته باشد

کلیدواژه‌ها