انسان شناسی دین و نمادهای قدسی در اندیشه کلیفورد گیرتس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

یکی از بنیادی ترین مباحث در مطالعات دینی، مبحث ادیان ابتدایی است . پژوهش درباره
ادیان ابتدایی از سده نوزدهم آغاز شد . رشته ای که مطالعه در این زمینه را عهده دارشد
نام گرفت . این رشته به تدریج از مسئله « انسان شناسی دین » و سپس « انسان شناسی »
فراتر رفت و برای شناخت دین و ریشه های آن به مطالعه فرهنگ جوامع روی « خاستگاه »
آورد و ازآنجا که نمادها مهم ترین اجزاء فرهنگ هر جامعه را تشکیل می دهند شناختن
نمادهای هر جامعه را لازمه شناخت فرهنگ و دین آن جامعه دانست . مهم ترین دغدغه این
مقاله پاسخ گفتن به این پرسش است که انسان شناسی نمادین و تفسیری چیست و دین را
چگونه تعریف و ارزیابی می کند. محدوده این پژوهش هم اندیشه های کلیفورد گیرتس
است. او که از برج سته ترین صاحب نظران این رشته است دین را به صورت میدانی، در دو
سرزمین متفاوت مطالعه کرده است : مراکش و اندونزی و در مهم ترین کتاب خود که درباره
تفسیر فرهنگ ها نوشته به تفسیر نمادهای دینی این دو جامعه می پردازد و معتقد است که از
خلال نمادها و مناسک دینی می توان به شناخت دین آن جامعه نایل آمد . گفتار حاضر،
پژوهشی است در آراء گیرتس و دیدگاه او در این باره.

کلیدواژه‌ها