تأثیر ادیان و مکت بهای فلسفی هند بر سینمای عامه پسند هندوستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

پدیدارشناسی فیلم های عامه پسند هندی، بر مبنای شناسایی توأمان رمزگان فلسفی فنی، تمهیدی
بر دریافت یک گفتمان بومی به مثابه فرهنگ عامه جهانی است. صورت بندی گفتمانی فیل مهای
عامه پسند هندی بر مبنای ساختار تفکر فلسفی دینیِ بومی و آفرینش جهان روایی رویایی و
خیال انگیز، متأثر از مولفه ها و عناصر فلسفی، دینی و اساطیری، امکان تحقق پدیده ای جهانی در
عین سن تگرایی و بومی گروی را فراهم آورده است. دغدغه اصلی این نوشتار کالبد شکافی از
،« مخاطب محوری » ،« کلیشه گرایی » ،« انبوه سازی » یک گفتمان روایی متناقض نماست که در عین
و ... میراث فلسفی دینی سرزمینی فرهنگ پرور و مکتب خیز را باز می تاباند. درحالیکه گفتمان
روایی و ساختار هنری آثار روش نفکری سینمای هند در عین واقعی تگرایی، شخصیت پردازی،
شاعرانگی، و... از بیان حداق لهای هویت فرهنگی قومی و سنتّی خویش عاجز م یماند.

کلیدواژه‌ها