مراتب سمادهی در مکتب یوگای پاتنجلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در مکتب یوگای پاتنجلی، هشت مرحله سلوک وجود دارند که به ترتیب از مراتب جسمانی شروع
میشوند و به مراتب ذهنی و فراذهنی (روحانی) ختم میشوند. همه این مراتب سلوک مبتنی بر
تمرکز و مراقبه هستند و درجه مراقبه در هر مرتبهای نیز بر حسب لطافت موضوع مراقبه (مصادر
پرکریتی) تعیین میشود. بالاترین و آخرین مرتبه سلوک (مراقبه) در یوگا، سمادهی نام دارد.
سمادهی نیز خود به مراتب مختلفی تقسیم میگردد که آخرین مرتبه آن (اسمپرجناته سمادهی)
منجر به رهایی پوروشه (روح) از پرکریتی (ماده) میگردد. اما قبل از اسمپرجناته سمادهی (سمادهی
بدون پایه یا بدون موضوع مراقبه)، مرحله سمپرجناته سمادهی (سمادهی با پایه یا دارای موضوع
مراقبه) است که این مرحله اخیر برخلاف اولی به مراتب مختلفی تقسیم میشود. بررسی دقیق
مراتب سمادهی، موضوع اصلی این مقاله است.

کلیدواژه‌ها