ابن سبعین بر نردبان وحدت وجود یا وحدت مطلقه وجود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در تاریخ تفکر اسلامی اختلاف در تعابیر معتقدان به وحدت وجود، تفسیرهای متفاوتی را به وجود
آورده و ادعاهایی از جانب برخی از ایشان، مبنی بر بدیع بودن نظریاتشان، طرح شده است. از آن
جمله عارف جنجالبرانگیز اندلسی، ابن سبعین، نظریة وحدت مطلقة وجود خود را دارای
تفاوت های بنیادین در این باب میداند. مقالة حاضر به بررسی این ادعا میپردازد و در پایان به این
نتیجه میرسد که چنین ادعایی درست نیست و نظریة او همان بالا رفتن از پلکان نردبان وحدت
وجود و تداوم سنت عارفان مسلمان در این باب است.

کلیدواژه‌ها