جنبه های زنانه در آیین تانترا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

تانترا از دسته آیینهای باستانی است که در بیشتر ادیان اصلی هند مانند هندویی، بودایی و جینی
تأثیر گذارده است. از جمله مهمترین ویژگیهای آیین تانترا در تمام اشکال آن، نقش برجس تة
لیی، در همة ابعاد نظری و Ĥ مؤلفه های زنانه با حضور برجستة شاکتی(دویی) و تجلیات او همچون ک
عملی است؛ در این راستا میتوان به تأکید بر مؤلف ة زنانه در الوهیت و نقش این عنصر در
جهان شناسی، خداشناسی و انسا نشناسی اشاره کرد و پیرو آن، آموزههای عملی که چگونگی اجرای
آنها در مراسم و مناسک این آیین – همچون آمیزش آئینی (مایتهونا) و قربانی - در متون مقدسی
ماسوترا بیان شده است. از آنجا که در سطح کشور، با فقدان اثری علمی و Ĥ چون تانتراها و ک
تخصصی در مورد آموزههای تانتریکا، بهویژه نقش عنصر زنانه در این آیین مواجه هستیم و از سوی
دیگر، تمایل واشتیاق فراگیر نسبت به آموزههای عرفانی و رازورانة این آیین که در بیشتر موارد
منجر به کج فهمی و کج رویهایی در این زمینه با عنوان تانترا و دور از ارکان این آیین می شود،
میتوان اهمیت و ضرورت پژوهش در این زمینه را دریافت. هدف این نوشتار، بررسی و تبیین
آموزههای آیین تانترا و پیوند آنها با جنبة زنانه در اندیشهها و روشهای عملی این آیین است.

کلیدواژه‌ها