نمادپردازی بلندی در اندیشة دینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

نماد یکی از ابزارهای شناخت و بنیادی ترین روش بیان است که موجب آشکار شدن مفاهیمی
می گردد که به شکل دیگری قابل بیان نیستند و به همین سبب درحوزة مفاهیم دینی کاربرد بسیار
دارند. سنت های دینی بشر سرشار از اسطور ههاست و در این قلمرو تنها با زبان نمادین م یتوان
نمادی « بلندی » ، سخن گفت و به عبارت دیگر نماد زبان اسطوره است. در حوزة نمادهای دینی
یکسان دانسته شده و ذهن انسان را « ارزش » است که از دوران بشر ابتدایی تاکنون همواره با نوعی
به مفاهیمی چون برتری، تعالی و الوهیت پیوند داده است. این مقاله در پی آن است که ضمن
بررسی مفهوم نماد و نمادپردازی، کاربرد آن در حوزة دین و پیوند آن با اسطوره، به مفهوم نماد  « بلندی »و مظاهر عمدة آن یعنی « آسمان » و « کوه »و نیز به مفهوم تعالی بپردازد.

کلیدواژه‌ها