قوانین و آئین پاتیمکّهه (پراتی موکشه) در رهبانیت بودایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

رهبانیت بودایی (سنگهه) مانند هر طریقة رهبانی دیگری آئین های جمعی خاص خود را دارد. البته
واژة آئین ممکن است موجب سوء تعبیر شود زیرا بودا از منتقدان سرسخت آئی نگرایی بود. اما باید
گفت که اگرچه آئی نهای سنگهه آئی نهایی رسمی هستند اما همگی ماهیتی کاربردی دارند. در واقع
هستند که تا به امروز بدون هیچگونه تشریفات اضافی در « قوانین سنگهه » این آئین ها مرور
صومعه ها برگزار م یشود. در این میان دو آئین اهمیت فراوانی دارد: آئین تشرف کامل و آئین
اعتراف (پاتیمکّهه). در آئین اعتراف که هر دو هفته یکبار در هر ماه، در ایام ماه نو و ماه تمام،
برگزار م یشده است بخشی از کتاب وینیه قرائت م یشود و راهبان بر وفاداری خود به سنگهه و
قوانین آن تأکید م یکنند.

کلیدواژه‌ها