مزدکیه: یگانه پرستی یا دوگانه گرایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

مزدک در دورة قباد ظهور کرد، و در همین دوره به تبلیغ آیین خود پرداخت. قباد به دلیل مصالحی
نخست به آیین او گروید، اما پس از آنکه خلع شد و دوباره به حکومت رسید، توجه چندانی به این
آیین نکرد و ظاهراً به دستور او در سال 529 یا 528 میلادی خسرو انوشیروان بسیاری از مزدکیان را
به قتل رساند. پس از مزدک، پیروان وی که با عنوان مزدکیه شهرت یافتند، به اعتقادات و تعالیم او
پای بند ماندند و تا سال ها پنهانی به نشر آموزه های وی پرداختند. تعالیم مزدک به دلیل مشابهت با
برخی آموزه ها ی مانوی و زرتشتی و حتی زروانی همواره در متون موجود به یکی از این سه کیش
نسبت یافته است. آیین مزد ک از یک سو مانند کیش مانی آیینی ثنو ی بود که به وجود دو اصل قدیم
که ازلاً با هم مختلف و مستقل از یکدیگر ند اعتقاد داشت ؛ و از سوی دیگر در این آیین از معبود و
خدای متعال، با نام مدبر خیر سخن به میان می آمد.

کلیدواژه‌ها