چالش بر سر وراثت: بازخوانی تطبیقی داستان قربانی پسر ابراهیم(ع) در سنّت های یهودی، مسیحی و اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

ابراهیم(ع) پدر ادیان سه گانة سامی (یهودیت، مسیحیت و اسلام) است. دستور خدا به او برای
قربانی کردن یکی از پسرانش، از داستا نهای مهم و مشترک متون مقدس ادیان ابراهیمی است.
بااین همه، چالشی چشمگیر نیز در این میان وجود دارد، که به کیستی این قربانی باز می گردد.
درحالی که یهودیان و مسیحیان، او را اسحاق(ع) می دانند، مسلمانان بدین سو گرایش دارند که او را
اسماعیل(ع) بدانند. اما ب هراستی کیستی این قربانی، چه اهمیتی دارد؟ مگر هدف متون مقدس از
بازگویی این داستان، توجه پیروان ادیان ابراهیمی به ایمان ابراهیم(ع) و تلاش برای دنباله روی از او
نیست؟ پس چرا چنین چالشی سر برآورده است؟ این مقاله به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش،
نخست گزارشی تطبیقی از داستان زندگی پسران ابراهیم(ع) در کتاب مقدس و قرآن به دست می دهد،
در پدیدآمدن این چالش می پردازد. به باور نویسندگان « وراثت » و سپس به بازگویی جایگاه عنصر
بررسی تاریخی برداشت های پیروان ادیان ابراهیمی از این داستان، نشان می دهد که آنان پسر
آماده شده برای قربانی شدن را، وارث اصلی ابراهیم(ع) می دانسته اند.

کلیدواژه‌ها