ابوالفضل بغدادی جانشین گمنام شیخ احمد غزالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

طریقة شاه نعمت الله ولی براساس آنچه در کرسی نامه ها آمده است به احمدغزالی(د 520 ق)، از
عرفای مکتب خراسان و قطب سلسلة معروفیه، منتهی میشود. این طریقه در مغرب عالم اسلام
گسترش یافته و با چند واسطه به ابومدین (د 594 ق) در تلمسان الجزایر رسیده و سپس تا شاه
نعمت الله ولی (د 834 ق) امتداد پیدا کرده است. نام ابومدین بهعنوان شیخِ ابنعربی به کرّات در
نوشته هایش مشاهده میشود. بنابراین با یافتن مستنداتی دالّ بر نسب طریقتی شاه نعمت الله ولی
میتوان گسترش طریقت احمدغزالی را از ایران به مغرب عالم اسلام، به واسطة شیخ ابومدین،
پی گرفت. نوشتة حاضر به یکی از این زنجیره ها یعنی شیخ ابوالفضل بغدادی، جانشین احمد غزالی،
پرداخته است. احتمال ها برای تعیین هویت حقیقی او بررسی شده و میزان اعتبار آنها با بیان دلایل
مشخص گردیده است

کلیدواژه‌ها