تغییر دین تدریجی آگوستین به مسیحیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

برخلاف نظریاتی که در آنها تغییر دین آگوستین به مسیحیت دفعی و اتفاقی تلقی شده است این
تغییر، چهارچوب یک فرآیند را دارد. عوامل زمینهای، مانند سیاست دینیِ وقت خانواده، اقتصاد و
نیز تجربیات شخصی خود آگوستین باعث میشد که قویترین مقصد برای تغییر دین او مسیحیت
باشد؛ زیرا در اکثر آنها مسیحیت کانون توجه و عنایت بود. عواملی هم چون بحران، جستجو و
فعالیت، برخورد با مبلغ، و تعامل با کسانی که یا تجربة مسیحی شدن داشتند و یا سرنوشت کسانی
را با چنین تجربهای برای او بازگو میکردند، گرایش وی را به مسیحیت بیشتر کرد و از نظر عقلانی
او را در اینباره مجاب ساخت. در نهایت، تجربة شنیدن صدای کودک منجر به تصمیم او به
پذیرش نهایی مسیحیت شد. ادامة روند تغییر دین وی را میتوان در آثار آن، یعنی آرامش باطنی پیدا
شده برای آگوستین، و تأثیر خود او بر مسیحیت دنبال کرد.

کلیدواژه‌ها