پدران صحرا و چگونگی تأثیرگذاری آنان بر عرفان مسیحی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

این نوشتار ناظر به معرفی پدران صحرا، اندیشه ها، آموزه ها و ویژگی های عرفانی آنان است. در
عرفان مسیحی تعدادی از پدران همانند آنتونی کبیر، پاخامیوس قدیس، یوحنا کاسین، ماکاریوس
قدیس، اریجن، شمعون و... به عنوان نمایندگان واقعی رهبانیت به شمار م یروند به گونه ای که
شرح حال و اقوال آنان دائر مدار عرفان مسیحی بوده و هست. از بین آنان آنتونی به عنوان بانی
رهبانیت شرق در تعالیم خود تأکید ویژه ای بر گنوسیس (شناخت) داشت و از پاخامیوس قدیس
به عنوان تدوین کننده قوانین رهبانیت یاد م یشود. از ویژگیهای عرفان پدران صحرا قداست مفهوم
صحرا در ادبیات آنان و توجه ویژه شان به ریاضت، فقر، و طاعت است آن ها مهمترین راه های کنترل
نفس را روزه گرفتن، نیایش و دعا مهما ننوازی و تواضع می دانستند، افزون بر این از دیگر صفات
عرفان پدران صحرا می توان به محبت، توکل، پارسایی، عشق به فقرا، عشق به مسیح، صبور بودن،
قرائت کتاب مقد ، س اعتقاد به تثلیث و مهار خشم اشاره کرد

کلیدواژه‌ها