کلیدواژه‌ها = تثلیث
تعداد مقالات: 3
1. نگاه ابوعیسی وراق به مسیحیت

دوره 12، 1 (23 بهار و تابستان 1397)، بهار و تابستان 1397، صفحه 121-145

ولی عبدی


2. مسیحیت در آثار متکلمان مسلمان* (تا قرن 6ه )

دوره 1، 2 (2 پاییزوزمستان1386)، پاییز و زمستان 1386، صفحه 127-165

داود داداش نژاد


3. احوال و آرای عرفانی قدیس بوناونتوره

دوره 1، 2 (2 پاییزوزمستان1386)، پاییز و زمستان 1386، صفحه 199-130

حمید محمودیان