کلیدواژه‌ها = عهد جدید
تعداد مقالات: 3
1. خاستگاه روانی احساس گناه در عهد عتیق و عهد جدید: رهیافتی روان‌کاوانه

دوره 13، 1 (25 بهار و تابستان 1398)، بهار و تابستان 1398، صفحه 265-289

ارسطو میرانی


2. آفرینش عیسی مسیح در کتاب مقدس و قرآن

دوره 7، 2 (14 پاییز و زمستان 1392)، پاییز و زمستان 1392، صفحه 45-74


3. نگاهی به مجادلات قلمی هنری مارتین و عالمان عصر قاجار دربارۀ نبوت خاصّه

دوره 1، 2 (2 پاییزوزمستان1386)، پاییز و زمستان 1386، صفحه 29-58

محمودرضا اسفندیار