کلیدواژه‌ها = اتحاد
تعداد مقالات: 5
1. وارستگی و رنج در الاهیات سلبی- تمثیلی یوحنای صلیبی

دوره 12، 1 (23 بهار و تابستان 1397)، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-98

مسعود صادقی؛ ربابه آبداری


2. نگاه ابوعیسی وراق به مسیحیت

دوره 12، 1 (23 بهار و تابستان 1397)، بهار و تابستان 1397، صفحه 121-145

ولی عبدی


3. معرفی خرّمدینیه یا خرمیّه

دوره 3، 2 (6 پاییز وزمستان 1388)، پاییز و زمستان 1388، صفحه 63-88

محمد جواد شمس


4. مسیحیت در آثار متکلمان مسلمان* (تا قرن 6ه )

دوره 1، 2 (2 پاییزوزمستان1386)، پاییز و زمستان 1386، صفحه 127-165

داود داداش نژاد


5. احوال و آرای عرفانی قدیس بوناونتوره

دوره 1، 2 (2 پاییزوزمستان1386)، پاییز و زمستان 1386، صفحه 199-130

حمید محمودیان