کلیدواژه‌ها = زرتشتیان
تعداد مقالات: 2
1. زردشت و آموزه‌های او در نوشته‌های مکتب آذرکیوان

دوره 13، 1 (25 بهار و تابستان 1398)، بهار و تابستان 1398، صفحه 219-241

فرزانه گشتاسب


2. تأملی در آداب و رسوم زرتشتیان ایران

دوره 6، 2 (12 پاییز وزمستان 1391)، پاییز و زمستان 1391، صفحه 163-182

فرزانه گشتاسب