کلیدواژه‌ها = مسیحیت
تعداد مقالات: 5
1. رنج قدسی و تحول اجتماعی در الهیات سیاسی یورگن مولتمان

دوره 12، 2 (24 پائیز و زمستان 1397)، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-60

زهرا خشک جان


2. بررسی و تحلیل مبانی اعتقادی طریقت بکتاشیه

دوره 7، 1 (13بهار وتابستان 1392)، بهار و تابستان 1392، صفحه 129-152

محمد حسن رازنهان؛ محمد بیطرفان؛ تقی شیردل


3. تغییر دین تدریجی آگوستین به مسیحیت

دوره 6، 2 (12 پاییز وزمستان 1391)، پاییز و زمستان 1391، صفحه 39-58

مهدی حسن زاده؛ الهام موحدی


4. جان میلتون و اخلاق زناشویی مسیحی

دوره 5، 2 (10 پاییز وزمستان 1390)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 157-181

ارسطو میرانی


5. مسیحیت در آثار متکلمان مسلمان* (تا قرن 6ه )

دوره 1، 2 (2 پاییزوزمستان1386)، پاییز و زمستان 1386، صفحه 127-165

داود داداش نژاد