کلیدواژه‌ها = عهد عتیق
تعداد مقالات: 5
1. خاستگاه روانی احساس گناه در عهد عتیق و عهد جدید: رهیافتی روان‌کاوانه

دوره 13، 1 (25 بهار و تابستان 1398)، بهار و تابستان 1398، صفحه 265-289

ارسطو میرانی


2. واکاوی مفهوم اطاعت در عهد عتیق

دوره 12، 2 (24 پائیز و زمستان 1397)، بهار و تابستان 1397، صفحه 163-188

عبدالحسین لطیفی


3. خاستگاه اخلاق یهودی در عهد عتیق

دوره 7، 1 (13بهار وتابستان 1392)، بهار و تابستان 1392، صفحه 71-95

اعظم پرچم؛ مهدی حبیب اللهی


4. کندوکاوی در گستره احسان در عهد عتیق

دوره 7، 1 (13بهار وتابستان 1392)، بهار و تابستان 1392، صفحه 97-128

حسین حیدری؛ خدیجه کاردوست فینی


5. نگرش توصیفی به اسماء الاهی در کتاب مقدس عبری

دوره 5، 2 (10 پاییز وزمستان 1390)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 103-127

جواد فیروزی؛ طاهره زارع بنادکوکی