کلیدواژه‌ها = اسطوره
تعداد مقالات: 6
1. دین و تجربة امر قدسی از نگاه میرچا الیاده

دوره 8، 2 (16 پاییز و زمستان 1393)، بهار و تابستان 1394، صفحه 111-139

مهدی لک زایی


2. اسطوره‌های آفرینش انسان در مصر و بین‌النهرین

دوره 8، 1 (15 بهار تابستان 1393)، بهار و تابستان 1393، صفحه 53-75

جواد فیروزی؛ سمیه حقیقت


3. نمادپردازی بلندی در اندیشة دینی

دوره 5، 1 (9 بهار وتابستان 1390)، بهار و تابستان 1390، صفحه 93-114

فاطمه لاجوردی؛ حکیمه طالش بابایی


4. دین و اسطوره: بررسی نظریۀ ارنست کاسیرر دربارۀ اسطوره

دوره 3، 2 (6 پاییز وزمستان 1388)، پاییز و زمستان 1388، صفحه 35-62

حسن جعفری


5. دین و اسطوره: بررسی فلسفی نظریه میرچا الیاده پیرامون اسطوره

دوره 2، 2 (4 پاییز وزمستان 1387)، پاییز و زمستان 1387، صفحه 55-82

حسن جعفری


6. فریدریش مکس مولر و علم ادیان

دوره 2، 2 (4 پاییز وزمستان 1387)، پاییز و زمستان 1387، صفحه 145-159

مهدی لک زایی