کلیدواژه‌ها = عشق
تعداد مقالات: 7
1. مفهوم مایا در مکتب ودانته و مقایسۀ آن با برخی از مفاهیم اسلامی

دوره 12، 2 (24 پائیز و زمستان 1397)، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-84

مهران رهبری


2. وارستگی و رنج در الاهیات سلبی- تمثیلی یوحنای صلیبی

دوره 12، 1 (23 بهار و تابستان 1397)، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-98

مسعود صادقی؛ ربابه آبداری


3. تأثیر عشق بر سلامت معنوی نزد فروم و مولوی

دوره 9، 2 (18 پاییز و زمستان 1394)، پاییز و زمستان 1394، صفحه 73-106

محمد عبدالرحیمی؛ محمدتقی فعالی


4. هستی شناسی مولانا

دوره 6، 1 (11 بهار وتابستان1391)، بهار و تابستان 1391، صفحه 53-77

حبیب بشیرپور؛ طاهره حاج ابراهیمی


5. جان میلتون و اخلاق زناشویی مسیحی

دوره 5، 2 (10 پاییز وزمستان 1390)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 157-181

ارسطو میرانی


6. رابطۀ عشق الهی و ارزش زندگی بر اساس جهان بینی ابن عربی

دوره 4، 1 (7 بهار وتابستان 1389)، بهار و تابستان 1389، صفحه 113-144

مهدیه سادات کساییزاده


7. مفهوم رنج از دیدگاه مولوی

دوره 3، 1 (5 بهار وتابستان 1388)، بهار و تابستان 1388، صفحه 57-73

فاطمه لاجوردی؛ زینب ابراهیمی