نویسنده = ارسطو میرانی
تعداد مقالات: 1
1. خاستگاه روانی احساس گناه در عهد عتیق و عهد جدید: رهیافتی روان‌کاوانه

دوره 13، 1 (25 بهار و تابستان 1398)، بهار و تابستان 1398، صفحه 265-289

ارسطو میرانی