نویسنده = سعید کریم پور
تعداد مقالات: 1
1. توصیف آخرالزمان در متون هندو و تطبیق آن بر عصر حاضر

دوره 13، 1 (25 بهار و تابستان 1398)، بهار و تابستان 1398، صفحه 195-217

سعید کریم پور؛ فیاض قرائی