نویسنده = ابوالفضل محمودی
تعداد مقالات: 9
1. نگاهی به مفهوم گورو در عرفان هندویی از منظر شنکره

دوره 13، 2 (26 پاییز و زمستان 1398)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 79-102

مریم باقرزاده؛ فاطمه لاجوردی؛ ابوالفضل محمودی


2. عشق در عهدجدید

دوره 13، 2 (26 پاییز و زمستان 1398)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 173-194

ملیحه شیرخدائی؛ ابوالفضل محمودی؛ طاهره حاج ابراهیمی


3. مقامات و احوال در مأثورات امام علی(ع) تا سدة پنجم

دوره 13، 1 (25 بهار و تابستان 1398)، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-24

زهرا ابراهیمی؛ ابوالفضل محمودی


4. رویکرد عرفانی شیخ محمود شبستری در تحلیل نظریة تناسخ

دوره 10، 2 (20 پاییز و زمستان 1395)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 93-110

لادن صالحین؛ ابوالفضل محمودی


5. امام علی(ع) در متون صوفیه (با تأکید بر متون تصوف تا قرن پنجم قمری)

دوره 10، 1 (19 بهار و تابستان 1395)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-20

زهرا ابراهیمی؛ ابوالفضل محمودی


6. نیروانَه در هینَه‌یانَه و مَهایانَه

دوره 9، 1 (17 بهار و تابستان 1394)، پاییز و زمستان 1394، صفحه 169-200

یحیی نصرتی؛ ابوالفضل محمودی


7. جنبه های زنانه در آیین تانترا

دوره 5، 1 (9 بهار وتابستان 1390)، بهار و تابستان 1390، صفحه 115-134

ابوالفضل محمودی؛ مزدک توسلی


8. ویژگی های عشق الهی از دیدگاه یوحنای صلیبی

دوره 2، 2 (4 پاییز وزمستان 1387)، پاییز و زمستان 1387، صفحه 161-192

ابوالفضل محمودی؛ لیلا رضایی


9. مکشا از دیدگاه مکتب بهکتی ویشنویی (از رامانوجه تا نانک)

دوره 1، 1 (1 بهارو تابستان1386)، بهار و تابستان 1386، صفحه 201-220

ابوالفضل محمودی؛ سمانه تولیتی