نویسنده = فیاض قرائی
تعداد مقالات: 2
1. توصیف آخرالزمان در متون هندو و تطبیق آن بر عصر حاضر

دوره 13، 1 (25 بهار و تابستان 1398)، بهار و تابستان 1398، صفحه 195-217

سعید کریم پور؛ فیاض قرائی


2. رویکردهای متفاوت به بدن در دین هندویی

دوره 13، 1 (25 بهار و تابستان 1398)، بهار و تابستان 1398، صفحه 175-194

فیاض قرائی؛ زهرا میقانی