نویسنده = محمدرضا عدلی
تعداد مقالات: 2
1. سرچشمه‌های فرهنگ هندی: نگاهی به تمدن پیشاآریایی و آریایی نخستین

دوره 9، 1 (17 بهار و تابستان 1394)، پاییز و زمستان 1394، صفحه 137-169

محمدرضا عدلی


2. آخرالزمان در کلام عیسای ناصری و بازتاب آن در انجیلها

دوره 1، 2 (2 پاییزوزمستان1386)، پاییز و زمستان 1386، صفحه 91-126

طاهره حاج ابراهیمی؛ محمدرضا عدلی