نویسنده = مهدی لک زایی
تعداد مقالات: 2
1. دین و تجربة امر قدسی از نگاه میرچا الیاده

دوره 8، 2 (16 پاییز و زمستان 1393)، بهار و تابستان 1394، صفحه 111-139

مهدی لک زایی


2. فریدریش مکس مولر و علم ادیان

دوره 2، 2 (4 پاییز وزمستان 1387)، پاییز و زمستان 1387، صفحه 145-159

مهدی لک زایی