نویسنده = ابوالقاسم پیاده کوهسار
تعداد مقالات: 2
1. نقاط تأثیرگذاری باورهای ایرانی بر دین یهود از مسیر مکاشف هگرایی

دوره 4، 1 (7 بهار وتابستان 1389)، بهار و تابستان 1389، صفحه 55-89

ابوالقاسم پیاده کوهسار


2. اندیشۀ « عروج »در مکاشفات مزدایی

دوره 3، 1 (5 بهار وتابستان 1388)، بهار و تابستان 1388، صفحه 31-55

ابوالقاسم پیاده کوهسار