این نشریه بر اساس مجوز شماره 270976/3 مورخ 1390/12/24 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز درجۀ علمی  شده است.

همچنین پژوهشنامه ادیان در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می شود.

این نشریه دارای ضریب تأثیر 0.071 (IF) و درجه کیفیت Q2 می باشد. 

 

 

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

 

 

 

شماره جاری: دوره 13، 1 (25 بهار و تابستان 1398) - شماره پیاپی 25، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-289 

2. تروبادورها و تحول اندیشه عشق در قرون وسطی

صفحه 25-42

مهدیه امین زاده گوهری؛ شهرام پازوکی


4. مبانی کیهان شناسی مکتب «یین‌یانگ»

صفحه 71-94

سجاد دهقانزاده؛ زینب میرحسینی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی
شاپا چاپی
2008-0476