این نشریه بر اساس مجوز شماره 270976/3 مورخ 1390/12/24 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز درجۀ علمی  شده است.

همچنین پژوهشنامه ادیان در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می شود.

این نشریه دارای ضریب تأثیر 0.071 (IF) و درجه کیفیت Q2 می باشد. 

 

 

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

 

 

 

شماره جاری: دوره 13، 2 (26 پاییز و زمستان 1398) - شماره پیاپی 26، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-302 

2. مبانی عرفانی اخلاق در آراء پولس

صفحه 31-56

حمیرا ارسنجانی؛ مجتبی زروانی


4. نگاهی به مفهوم گورو در عرفان هندویی از منظر شنکره

صفحه 79-102

مریم باقرزاده؛ فاطمه لاجوردی؛ ابوالفضل محمودی


6. تحلیل و ارائه نظام معرفت‌شناسی تائویی

صفحه 125-150

یاسمن سلمانی؛ عظیم حمزئیان؛ نوری‌السادات شاهنگیان


7. انسان‌شناسی عرفانی در سنت یهودی با تأکید بر زُهر

صفحه 151-172

مژده شریعتمداری؛ طاهره حاج ابراهیمی؛ فاطمه لاجوردی


8. عشق در عهدجدید

صفحه 173-194

ملیحه شیرخدائی؛ ابوالفضل محمودی؛ طاهره حاج ابراهیمی


9. عیسای تاریخی و پاسخ بولتمان به آن

صفحه 195-213

محمد صبائی؛ فاطمه لاجوردی؛ طاهره حاج ابراهیمی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی
شاپا چاپی
2008-0476